nPloy Logo

Оперативен счетоводител

2000 - 2300 BGN

(net)

Logo-ul HRS Bulgaria EOOD

HRS Bulgaria EOOD

On-site

On-site

Program de lucru normal

1 - 3 ani de experiență

Full Time

Sofia, Bulgaria

Responsabilități

 • Осчетоводява първични счетоводни документи в SAP.
 • Осчетоводява движението по разплащателните сметки на дружеството.
 • Оформя документите, свързани с финансово-счетоводната дейност и изготвя  ежемесечни справки и финансови отчети на служители.
 • Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот - приема, проверява и обработва първични счетоводни документи (фактури, авансови отчети, каса, банка, дълготрайни активи, и др.).
 • Обработва банкови и касови документи.
 • Контрол на плащания, преглед на салда по сметки и за разчети с контрагенти.
 • Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря.
 • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения.
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица.
 • Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите или за предоставяне на съответните органи.
 • Подпомага дейността на Главния счетоводител.

Aptitudini necesare

SAP
MS Excel
ERP
Bulgarian

Beneficii

Company training
Performance-based bonuses
Job postat 26 zile în urmă

sau

pentru a aplica.