School Principal/Head Teacher

1700 - 2100 BGN (net)

Logo of Фондация "Заедно в час"

Фондация "Заедно в час"

Responsibilities

След 10-годишен опит в привличането и подбора на мотивирани професионалисти от различни сфери, които преследват желанието си да влязат в класните стаи, “Заедно в час” започва партньорство с верига частни училища, с цел да открие най-добрите кандидати за наличните свободни позиции. 

За нашите партньори търсим мотивиран кандидат, с желание за учене и развитие, който да заеме позицията на директор на едно от училищата в град София.

Изисквания:

 • Висше образование – педагогическа специалност;
 • 5 години педагогически опит, 2 години опит в управление на училище (формално, неформално или приобщаващо образование),  Опит в развитие на образователна структура, разработване и управление на процеси. 
 • С предимство се ползват кандидати с опит в IB и прогресивен модел на училище.
 • Отлично познаване и прилагане на нормативната уредба за средното образование на МОН и международни стандарти за образование (IB);
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – ниво B2/C1
 • Отлична компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint). Препоръчително да познава и ползва софтуер за организация на образователни процеси Todlle.

Личностни качества, способности, нагласи:

 • Системно и процесно мислене;
 • Отлични умения за ефективно общуване и асертивно поведение;
 • Способност за увличане и водене на хората през лично поведение и пример; Естествена проява на грижа за хората и тяхното развитие- създава доверие и стабилност в екипното взаимодействие;
 • Изграждане и развитие на мотивирани екипи и организация;
 • Способност за разрешаване на организационни, вътреекипни казуси и вземане на решения;
 • Дълбока убеденост в нуждата от промяна в средното образование;
 • Откритост, осъзнатост, проактивност и ролева гъвкавост;
 • Почтеност и принципност.

Отговорности на директора:

 1. Реализира стратегия и план за развитието на училището.
 2. Ръководи административно-стопанската и логистичната дейност на училището.
 3. Осигурява сигурна, комфортна, подкрепяща и ефективна образователна среда, взаимоотношения и грижа за учениците.
 4. Осигурява ефективна, подкрепяща и развиваща професионална среда и взаимоотношения за учителите.
 5. Управлява качеството на педагогическата дейност.
 6. Управлява професионалното представяне и обратна връзка на педагогически екип.
 7. Управлява обученията, професионалното взаимодействие и развитие.
 8. Осъществява подбор на специалисти и служители.
 9. Изгражда, поддържа и развива общностни взаимоотношения със семействата на учениците. 
 10. Взаимодейства с Училищното настоятелство.
 11. Представлява училището и осигурява взаимодействие с институции, административни органи и други лица.
 12. Осъществява финансово планиране, бюджетиране и контрол
 13. Организира дейности по маркетинг и прием.
 14. Организира и контролира дейностите по започване и приключване на учебната година, зелените училища и летните дейности.

Required skills

Curriculum Development
K-12 Education
Language Teaching
Leadership
Leadership Development
Teaching
Team Leadership
University Teaching
English
Job posted 27 days ago