МЛАДШИ ОДИТОР

Logo of AFA OOD

AFA OOD

Responsibilities

Работата ви като Младши одитор ще бъде свързана с участие в одити на финансовите отчети на български и международни корпоративни компании и финансови институции (банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове и пр.):

 • Анализ на счетоводна и финансова информация на клиенти;
 • Интервюта и работни срещи за получаване на необходима информация относно бизнес процесите в съответното дружество - клиент;
 • Прегледи на ефективността на контролната система за осигуряване достоверността на финансовите отчети;
 • Извършване на инвентаризации;
 • Изпълнение и документиране на конкретни одиторски процедури.                              

За да се справите с тази роля на Младши одитор е необходимо?

 • Да сте последна година и или наскоро завършили  бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност;
 • Да имате интерес и мотивация да се развивате в областта на одита;
 • Да имате добри комуникативни умения на английски и български език;
 • Да притежавате и практически да прилагате умения за работа с приложения на MS Оffice (Excel, Word);
 • Да сте екипен играч, способен да работи при точно определени срокове;
 • Да сте отговорен и целта ви да бъде качествено изпълнение на ангажиментите и задачите.

Кандидатствайте, ако нашите очаквания за позицията съответстват на личните ви интереси, план за професионално развитие и сте мотивирани да станете част от одиторския екип на АФА.

АФА ООД (по-долу АФА), с ЕИК 030278596, с адрес на управление: гр. София 1504, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите.

Вашите лични данни се обработват от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. б), предл. второ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с АФА. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на обявената свободна длъжност.

След приключване на процедурата и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА да включи данните Ви в база данни на АФА за бъдещо използване и подбор на кандидати. АФА ще обработва личните Ви данни по този начин за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не сте се съгласили те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги (правни, IT и др.) за АФА, както и на други трети лица, когато съществува законово задължение за това.

Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са: да изисквате достъп до, коригиране на или изтриване на данните, както и ограничаване на обработването; да направите възражение до АФА срещу обработването, вкл. на и-мейл адрес: office@afa.bg; да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата.

АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.

Required skills

Communication Skills
Microsoft Office
Motivation
Reliability
Teamwork
English

Benefits

Central location
Company training
Performance-based bonuses
Team buildings
Job posted 6 days ago