EXPERIENCED AUDITOR

Logo of AFA OOD

AFA OOD

Responsibilities

Предлагаме ви:

 • Приятелски настроена организационна култура и принцип на сътрудничество;
 • Екип от съмишленици, които заедно постигат всички цели;
 • Участие в интересни  проекти за водещи български и международни компании;
 • Отлично местоположение на работното ви място в центъра на София;
 • Достъп до широк спектър от учебни ресурси, обучения и международни квалификационни програми;
 • Индивидуален подход към кариерното ви развитие;
 • Стимулиращ пакет от възнаграждение, обвързан с личния ви принос в резултатите по проектите, по които работите.

Ролята ви на Experienced Auditor е ключова в планирането и изпълнението на одиторските ангажименти.

Вашите отговорности ще включват:

 • Ръководене на одиторски екипи  и управление на одиторски проекти;
 • Участие в одити на български и чуждестранни компании от различни отрасли;
 • Участие в изготвянето на анализи и консултации за клиенти;
 • Участие и ръководене на диагностични финансови прегледи и експертизи;
 • Организиране на и участие в курсове за обучение на клиенти и на персонала на фирмата, по прилагане на българското счетоводно законодателство и МСФО;
 • Координиране и организиране на работата в одиторския отдел за проектите, които ръководи.

Кандидатствайте, ако нашите очаквания за позицията съответстват на личните ви интереси, план за професионално развитие и сте мотивирани да станете част от одиторския екип на АФА.

АФА ООД (по-долу АФА), с ЕИК 030278596, с адрес на управление: гр. София 1504, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите.

Вашите лични данни се обработват от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. б), предл. второ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с АФА. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на обявената свободна длъжност.

След приключване на процедурата и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА да включи данните Ви в база данни на АФА за бъдещо използване и подбор на кандидати. АФА ще обработва личните Ви данни по този начин за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не сте се съгласили те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги (правни, IT и др.) за АФА, както и на други трети лица, когато съществува законово задължение за това.

Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са: да изисквате достъп до, коригиране на или изтриване на данните, както и ограничаване на обработването; да направите възражение до АФА срещу обработването, вкл. на и-мейл адрес: office@afa.bg; да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата.

АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.

Required skills

Accounting
Communication Skills
Finance
Financial Accounting
Financial Analysis
Financial Report Auditing
Financial Statements
Motivation
Process Improvement
Team Management
Teamwork
Relevant Certifications
Bulgarian Accountancy Act
English

Benefits

Central location
Company training
Performance-based bonuses
Team buildings
Job posted 6 days ago