Социален работник за Преходно жилище за деца и младежи

Лого на Фондация „Конкордия България“

Фондация „Конкордия България“

Responsibilities

Работно място: района на Сточна гара

Области на дейност:
• Информира и приема потребители на услугата;
• Съвместно с ръководителя на ПЖ планира и осигурява цялостната грижа за младежите, като прилага индивидуален подход, съобразен с конкретните потребности.
• Участва при изготвяне на оценка на потребностите и планиране на грижата за всеки младеж;
• Договаря ангажиментите и координира отделните специалисти и членовете на екипа по изпълнение на плана за грижи;
• Организира и провежда социализиращи дейности с младежите в ПЖ и извън него;
• Поддържа актуална документацията в индивидуалното досие на всеки потребител;
• Участва в екипни срещи.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Висше хуманитарно образование с минимална образователна степен - бакалавър по социални дейности, социална педагогика или др. сходна спеицалност;
• Предимство е наличието на стаж по специалността и/или опит при работа с деца/младежи в риск;
• Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
• Толерантност към хора от различни социални групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
• Умения за работа с компютър;
• Основни познания по английски език

На избрания кандидат ще предложим:
• Трудов договор: осемчасов работен ден и работа на семни по утвърден работен график;
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
• Комуникативно работно място;
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения;
• Супервизия с външен експерт.
 

Required skills

Communication Skills
Computer Skills
Organizational
Organizational Tasks
Teaching
Bulgarian

Benefits

Food vouchers
Additional medical insurance
Company training